آلبوم سنگ صبور


سنگ صبور - ایرج


ایرجکیفیت: عالی
1  آن پری چهره ...

Size: 9.5 Mb         Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

2  چهار مضراب و آواز ...

Size: 15.9 Mb 
        Server:
PicoFile         ..........  Download
-----------------------------

3  مبداء فیض ...

Size: 4.1 Mb         Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

4   پریشان ...

Size: 11.7 Mb        Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

5   بیات زنده ...

Size: 2.8 Mb        Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

6   آواز دشتی ...

Size: 13.2 Mb        Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

7   پایان افسانه ...

Size: 1.5 Mb        Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------