آلبوم شب بارانی


آلبوم شب بارانی - ایرج


ایرجکیفیت: عالی
1  چهار مضراب ...

Size: 6.2 Mb         Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

2  تصنیف شب بارانی ...

Size: 8.1 Mb 
         Server:
PicoFile         ..........  Download
-----------------------------

3  ساز و آواز ...

Size: 6.9 Mb         Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

4   تصنیف شاکران ...

Size: 6.4 Mb         Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

5   دلداده ...

Size: 8.3 Mb        Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

6   نوای نی ...

Size: 10.5 Mb        Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

7   ساز و آواز ...

Size: 6.7 Mb        Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------