منتخب گلهای رنگارنگ
ایـرج1   برگ سبز 267  ( سه گاه)...

Size: 6.0 Mb
    Time: 25':46"   ..........  Download
---------------------------

2  گلهای تازه 18 (مرد عشق) ...

Size: 6.1 Mb
    Time: 26':08"   ..........  Download
----------------------------

3   گلهای تازه 8 (سلام باغ) ...

Size: 6.1 Mb     Time: 26':15"   ..........  Download
----------------------------

4   گلهای تازه 41 (ایرج - جلیل شهناز - پرویز یا حقی - جهانگیر ملک) ...

Size: 6.5 Mb     Time: 28':05"   ..........  Download
----------------------------

5  گلهای تازه 68 ...

Size: 5.9 Mb     Time: 25':17"   ..........  Download
----------------------------

6   گلهای تازه 69 ...

Size: 6.0 Mb     Time: 25':51"   ..........  Download
----------------------------

7   گلهای تازه 136 ...

Size: 6.4 Mb     Time: 27':40"   ..........  Download
----------------------------

8   گلهای تازه 46 ...

Size: 5.8 Mb     Time: 24':58"   ..........  Download
----------------------------

9   گلهای تازه 134 ...

Size: 6.2 Mb     Time: 26':48"   ..........  Download
----------------------------

10   گلهای رنگارنگ 576 (مهستی - ایرج) - سه گاه ...

Size: 6.7 Mb     Time: 28':35"   ..........  Download
----------------------------

11  گلهای رنگارنگ 429 (الهه - ایرج) - بیات اصفهان ...

Size: 6.9 Mb     Time: 29':33"   ..........  Download
----------------------------

12   گلهای رنگارنگ 467 (سیما بینا - ایرج) ...

Size: 6.3 Mb     Time: 26':57"   ..........  Download
----------------------------

13   گلهای رنگارنگ 531 (مرضیه - ایرج) ...

Size: 6.4 Mb     Time: 27':23"   ..........  Download
----------------------------

14   گلهای رنگارنگ 549 (مرضیه - ایرج) - چهار گاه ...

Size: 5.7 Mb     Time: 25':10"   ..........  Download
----------------------------

15   گلهای رنگارنگ 553 ...

Size: 6.5 Mb     Time: 25':42"   ..........  Download
----------------------------

16   گلهای رنگارنگ 420 (مهستی - ایرج) - چهار گاه ...

Size: 6.4 Mb     Time: 27':41"   ..........  Download
----------------------------

17   تصنیـف افشـاری ...

Size: 1.0 Mb
    Time: 04':34"   ..........  Download
---------------------------

18  تصنیـف سه گاه ...

Size: 6.1 Mb
    Time: 26':59"   ..........  Download
----------------------------

19   تصنیـف چهار گاه ...

Size: 6.5 Mb     Time: 28':23"   ..........  Download
----------------------------

20   تصنیـف زاینده رود ...

Size: 6.9 Mb     Time: 30':21"   ..........  Download
----------------------------

21  یک شاخه گل - برنامه 397 - (ایرج - همایون خرم) ...

Size: 5.6 Mb     Time: 24':37"   ..........  Download
----------------------------

22   یک شاخه گل - برنامه 406 - (ایرج - پرویز یاحقی) ...

Size: 6.3 Mb     Time: 26':38"   ..........  Download